مخزن

سیاست‌ها، توافق‌نامه‌ها، و تعهدنامه‌ها

دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود

گواهی‌های الكترونیكی مراكز صدور گواهی

گواهی‌ها از بخش مخزن سایت مركز دولتی صدور گواهی الكترونیكی ریشه نیز قابل دانلود هستند.

  • مقدار thumbprint گواهی با استفاده از الگوریتم SHA-1:
دانلود
‎bd 1d 54 e7 40 6d 18 1f f4 e4 d7 91 bd 55 9e 6a 57 d5 db c5
  • مقدار thumbprint گواهی با استفاده از الگوریتم SHA-1:
دانلود
‎3d 7c 81 38 47 6c ed 2a 49 33 f7 e1 08 f4 53 c2 ef 5a 50 8d
  • مقدار thumbprint گواهی با استفاده از الگوریتم SHA-1:
دانلود
‎b8 2e 2a d3 bb a9 7b 51 c0 0c 99 72 60 08 17 f7 17 4a 98 67
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود


فرم‌ها و راهنمای تكمیل درخواست گواهی

  • فرم‌های درخواست صدور گواهی الكترونیكی: لطفاً با توجه به نوع گواهی درخواستی (SSL، امضای دیجیتال، ...) و نوع تقاضا (حقیقی یا حقوقی)، تنها فرم مربوطه را از جدول زیر دانلود و تكمیل نمایید.
نوع گواهی
فرم درخواست گواهی الكترونیكی اشخاص حقوقی
فرم درخواست گواهی الكترونیكی اشخاص حقیقی وابسته
فرم درخواست گواهی الكترونیكی اشخاص حقیقی غیر وابسته
گواهی SSL
دانلود
دانلود
گواهی امضای دیجیتال
دانلود
دانلود
گواهی پست الكترونیكی امن
دانلود
دانلود
دانلود
گواهی مهر سازمانی
دانلود
گواهی MS Smart Card Logon
دانلود
دانلود
دانلود
گواهی امضای كد
دانلود
دانلود
دانلود
گواهی Domain Controller
دانلود
دانلود

  • فرم‌های درخواست ابطال گواهی الكترونیكی:
دانلود
دانلود
دانلود
  • فرم‌های درخواست تمدید گواهی الكترونیكی:
دانلود
دانلود
دانلود

 


آدرس مخزن LDAP و لیست گواهی‌های باطل‌شده (CRL)

آدرس مخزن LDAP مركز میانی پارس‌ساین (برای اتصال به مخزن، از نرم‌افزار LDAP Browser در بخش دانلود استفاده نمایید.)

ldap://www.parssignca.ir

لیست گواهی‌های باطل‌شده (CRL) سطح اطمینان یك

لیست گواهی‌های باطل‌شده سطح اطمینان دو

لیست گواهی‌های باطل‌شده مركز ریشه
تمام حقوق این وب‌سایت، متعلق به مركز میانی پارس‌ساین می‌باشد.